Jump to content
Forum | Bia2.com
Sign in to follow this  
aaghaa khersee

Hafiz Fans?

Recommended Posts

Are you interested in hafiz poetry?

Faale hafiz online migirid? Do you like them?

Would you be willing to post them for people like me who are obsessed with Hafiz's poetry? It is truly appreciated.

 

I will start ahead. In ye sherie ke chand shabe pish gereftam:

 

Farsi:

 

بیا تا گـل برافـشانیم و می در ساغر اندازیم

فـلـک را سقـف بـشـکافیم و طرحی نو دراندازیم

اگر غـم لـشـکر انـگیزد کـه خون عاشـقان ریزد

مـن و ساقی بـه هـم تازیم و بـنیادش براندازیم

شراب ارغوانی را گـلاب اندر قدح ریزیم

نـسیم عـطرگردان را شـکر در مـجـمر اندازیم

چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش

کـه دسـت افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم

صـبا خاک وجود ما بدان عالی جـناب انداز

بود کان شاه خوبان را نـظر بر مـنـظر اندازیم

یکی از عـقـل می‌لافد یکی طامات می‌بافد

بیا کاین داوری‌ها را بـه پیش داور اندازیم

بـهـشـت عدن اگر خواهی بیا با ما بـه میخانـه

کـه از پای خـمـت روزی بـه حوض کوثر اندازیم

سـخـندانی و خوشـخوانی نـمی‌ورزند در شیراز

بیا حافـظ کـه تا خود را بـه مـلـکی دیگر اندازی

 

 

English:

 

Rose petals let us scatter

And fill the cup with red wine

The firmaments let us shatter

And come with a new design

 

If sorrow's soldiers incite

To shed lovers' blood tonight

With beloved I will unite

And his foundations malign

 

Pour the red wine with control

Like rose-water into the bowl

While fragrant breeze will roll

And sweet incense refine

 

With a harp on display

We ask the players to play

While clapping we sing and say

And dancing, our heads decline

 

Blow our dust O gentle breeze

And throw at the Master's knees

The Good King has the keys

While we glance at the sign

 

One boasts & brags with his mind

One weaves talks of idle kind

All the judgment that we find

Let the Judge weigh and define

 

If Eden is what you need

To the tavern let us speed

The jug of wine let us heed

And Paradise will be thine

 

Merry songs and fair speech

In Shiraz they do not teach

Another land let us reach

Hafiz, and then we shine

 

 

If you guys are looking for a hafiz website source, all you have to do is just messaging me. (I'm not sure if I legally can post those websites).

 

I hope you guys are interested in this. :friends:

Share this post


Link to post
Share on other sites

گر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک

از آن گناه که نفعی رسد به غیر چـه باک

برو بـه هر چه تو داری بخور دریغ مـخور

کـه بی‌دریغ زند روزگار تیغ هـلاک

بـه خاک پای تو ای سرو نازپرور مـن

کـه روز واقعـه پا وامـگیرم از سر خاک

چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری

به مذهب همه کفر طریقت است امساک

مهـندس فـلـکی راه دیر شش جهتی

چـنان ببست که ره نیست زیر دیر مغاک

فریب دخـتر رز طرفه می‌زند ره عـقـل

مـباد تا بـه قیامـت خراب طارم تاک

بـه راه میکده حافظ خوش از جهان رفتی

دعای اهـل دلـت باد مونـس دل پاک

 

English:

 

If you drink wine, let a drop or two spill

A sin that helps another, courageously fulfill.

Worry not, drink to the music of the harp

Fate worries not when it is time to kill.

It is for your sake, my darling beloved

That on my last day I take the bitter pill.

Whether heading for heaven or hell, angel or man,

Self-denial, in any creed, is ill.

Designer of the world designed our path

With no way out of the grave, save being still.

Daughter of the vine makes the mind creative, divine

May the vine forever adorn every hill and rill.

Towards the tavern, Hafiz went forth with thrill

Prayers of the godly heart, may your heart fill.

Share this post


Link to post
Share on other sites

زاهد ظاهرپرسـت از حال ما آگاه نیسـت

در حـق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیسـت

در طریقـت هر چه پیش سالک آید خیر اوسـت

در صراط مستقیم ای دل کسی گـمراه نیسـت

تا چـه بازی رخ نـماید بیدقی خواهیم راند

عرصـه شـطرنـج رندان را مجال شاه نیسـت

چیسـت این سقـف بلـند ساده بسیارنقـش

زین مـعـما هیچ دانا در جـهان آگاه نیسـت

این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است

کاین همـه زخم نهان هست و مجال آه نیسـت

صاحـب دیوان ما گویی نـمی‌داند حـساب

کاندر این طـغرا نـشان حسبـه للـه نیسـت

هر کـه خواهد گو بیا و هر چـه خواهد گو بـگو

کـبر و ناز و حاجـب و دربان بدین درگاه نیسـت

بر در میخانـه رفـتـن کار یک رنـگان بود

خودفروشان را بـه کوی می فروشان راه نیسـت

هر چـه هست از قامت ناساز بی اندام ماسـت

ور نـه تـشریف تو بر بالای کـس کوتاه نیسـت

بـنده پیر خراباتـم کـه لطفـش دایم اسـت

ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیسـت

حافـظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مـشربیسـت

عاشـق دردی کـش اندربند مال و جاه نیسـت

Share this post


Link to post
Share on other sites

راغ روی تو را شمع گـشـت پروانـه

مرا ز حال تو با حال خویش پروا نـه

خرد کـه قید مجانین عشـق می‌فرمود

بـه بوی سنبـل زلف تو گشت دیوانـه

به بوی زلف تو گر جان به باد رفت چه شد

هزار جان گرامی فدای جانانـه

مـن رمیده ز غیرت ز پا فـتادم دوش

نـگار خویش چو دیدم به دست بیگانـه

چه نقشه‌ها که برانگیختیم و سود نداشت

فـسون ما بر او گشته است افسانـه

بر آتـش رخ زیبای او به جای سـپـند

بـه غیر خال سیاهش که دید به دانـه

به مژده جان به صبا داد شمع در نفسی

ز شمـع روی تواش چون رسید پروانـه

مرا بـه دور لب دوست هسـت پیمانی

کـه بر زبان نـبرم جز حدیث پیمانـه

حدیث مدرسـه و خانقه مگوی کـه باز

فـتاد در سر حافـظ هوای میخانـه

Share this post


Link to post
Share on other sites

ok people,

 

This one has been exclusively posted for Princess RamRam, under her direct order of course.

 

 

دوش وقـت سحر از غصه نجاتـم دادند

واندر آن ظلمت شـب آب حیاتـم دادند

بیخود از شعشـعـه پرتو ذاتـم کردند

باده از جام تـجـلی صـفاتـم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن شـب قدر که این تازه براتـم دادند

بـعد از این روی من و آینه وصف جـمال

کـه در آن جا خبر از جلوه ذاتـم دادند

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب

مستـحـق بودم و این‌ها به زکاتم دادند

هاتـف آن روز به من مژده این دولت داد

کـه بدان جور و جفا صبر و ثباتـم دادند

این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد

اجر صبریسـت کز آن شاخ نباتـم دادند

همـت حافـظ و انفاس سحرخیزان بود

کـه ز بـند غـم ایام نـجاتـم دادن

Share this post


Link to post
Share on other sites

aww thanks! :friends:

 

manish khobe dege na? lol 2khate aval o akharesh ke bad be nazar nemiresd :haha:

Share this post


Link to post
Share on other sites
aww thanks! :friends:

 

manish khobe dege na? lol 2khate aval o akharesh ke bad be nazar nemiresd :haha:

 

 

behet ke goftam..kheiliam khobeeee Princess. Boro begir bekhab, farda soph baiad pashi berim work. lol

I'll talk to you later Princess. Have a good one.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×